Straffebestemmelser om forgåelser

ParagrafBestemmelse
Kapittel 1: Forgåelser
§ 1Disse straffebestemmelsene gjelder for alle organisasjonsledd og medlemmer tilsluttet Norges Idrettsforbund. Lagene, særkretsene og særforbundene kan ha utfyllende bestemmelser, som dog ikke må stride mot Norges Idrettsforbunds felles straffebestemmelser.
§ 2Alle organisasjonsledd plikter på forsvarlig vis å kunngjøre sine lover, bestemmelser og vedtak som er fattet med hjemmel i loven. Manglende kjennskap til lover, bestemmelser eller vedtak som er fattet med hjemmel i lov, kan deretter ikke påberopes som straffebefriende omstendighet.
§ 3 ForgåelserDersom noen (enkeltpersoner eller organisasjonsledd) bryter gjeldende lover, vedtak eller bestemmelser eller på annen måte opptrer slik at det kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse, kan dette medføre straff etter § 4 i disse bestemmelser.

Som forgåelser regnes bl.a. (punktene er ikke uttømmende)

1. Å nekte å etterkomme pålegg fra overordnet ledd.
2. Å være uredelig som idrettsutøver, tillitsmann eller funksjonær
3. Å gi usanne opplysninger eller forklaringer som fører eller kan føre en idrettsmyndighet bak lyset.
4. Å lokke eller søke å lokke et medlem av et idrettslag til å gå over til et annet.
5. Å betale, la betale, ta imot godtgjørelse eller inngå avtale om å ta imot godtgjørelse som er i strid med gjeldende bestemmelser.
6. Å arrangere eller delta i arrangement eller oppvisning med diskvalifisert eller ekskludert lag eller lagsmedlem.
7. Å bruke eller medvirke til bruk av dopingmidler og/ eller dopingmetoder, eller unnlate å møte til pålagt dopingkontroll eller medvirke til at slik dopingkontroll ikke kan gjennomføres.
8. Å nyte alkohol / rusmidler på bane / anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag.
Ved tribundevold og andre alvorlige tilfeller av bråk og uorden i tilknytning til et idrettsarrangement, kan lag og andre organisasjonsledd, som har ansvar for eller deltar i arrangementet, ilegges straff uansett om pkt. 1-8 i forrige ledd er overtrådt eller ikke. Slik straff må være egnet til å forebygge lignende hendelser.
§ 4 Straffer1. Irettesettelse
2. Bot når det skjer med hjemmel i lov eller straffebestemmelser.
3. Tap av rett til å ha tillitsverv.
4. Tap av rett til å delta i stevner og annen idrettsutøving (diskvalifikasjon).
5. Tap av medlemskap og alle derav følgende rettigheter (eksklusjon).

Straff etter pkt. 3. 4 og 5 kan idømmes for en begrenset tid, eller for alltid. Straff etter pkt. 3. 4 og 5 innrapporteres til Norges Idrettsforbunds Domsutvalg som avgjør om straffen også skal gjelde idrettsgrener eller andre organisasjonsledd.
I saker hvor Norges Idrettsutvalgs Domsutvalg avsier dom, skal hovedregelen være at straffen gjelder innen alle organisasjonsledd.

Overfor medlemmer som ikke er fylt 17 da forgåelsen fant sted, anvendes i alminnelighet irettesettelse.

Ved gjentatte overtredelser bør strengere straff ilegges.
§ 5 ForeldelseEn kan ikke ta opp en sak om forgåelse som er mer enn 1 – ett år gammelt fra forgåelsen fant sted for overtredelse av § 3, pkt 4,6,7 og 8. For overtredelse av øvrige bestemmelser i § 3 er foreldelsesfristen 3 – tre – år fra forgåelsen fant sted.

For overtredelse som også rammes av den alminnelig straffelov, gjelder dog Straffelovens foreldelsesfrister.
Kapittel 2: Håndhevelser
§ 6Så vel enkeltpersoner som organisasjonsledd kan inngi anmeldelse om forgåelser, men bare organisasjonsledd har påtalerett, dvs. kan kreve at sak blir reist.
Når anmeldelsen er godkjent av et organisasjonsledd, skal anmeldelsen inngis skriftlig i to eksemplarer så snart som mulig til vedkommende domsmyndighet.
Den som mottar anmeldelsen må først vurdere om den er inngitt til riktig instans. I motsatt fall videresendes den til rette vedkommende med underretning herom til anmelderen.
Er mottakeren riktig instans sendes anmeldelsen snarest mulig og senes innen to uker i rekommandert brev til den anmeldte, som gis en frist på minst te uker til å komme med sine bemerkninger (som bør være skriftlige) til den inngitte anmeldelse.
Samtidig gjøres oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte anmeldelse dersom han unnlater å fremkomme med sine bemerkninger inne den fastsatte frist.
Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Dersom en tar opp muntlig forklaring av parter eller vitner skal partene varsles i god tid og gis anledning til å være tilstede. Bare de beviser som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med blir å legge til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode.
Ingen kan være med på avgjørelsen som selv er interessert i saken, har innbitte anmeldelse eller vært med på behandlingen av saken i lavere instans eller som på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne.
Melding om avgjørelse sammen begrunnelsen for denne skal sendes anmeldte i rekommandert brev. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen og om til hvem kravet om overprøving skal rettes.
§ 7 SuspensjonNår straff etter § 4, pkt. 2,4 og 5 kan komme på tale, kan den domsmyndighet som behandler saken beslutte at anmeldte suspenderes når det finnes påkrevet. Suspensjonen er ikke straff, men en midlertidig forføyning som gjelder så lenge saken er til behandling.
I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsmyndigheten bestemmer. Den som blir suspendert skal straks underrettes skriftlig om suspensjonen.
Dersom avgjørelse i saken ikke er truffet innen to måneder fra suspensjonsdagen, opphører suspensjonen. I særlige tilfelle kan domsmyndigheten forlenge suspensjonen med en måned med plikt til melding herom til den suspenderte.
§ 8 Organisasjonsleddenes kompetanseDe respektive organisasjonsledd har slik kompetanse i saker som behandles etter disse bestemmelser.
a) Idrettslag Styret i idrettslag tar avgjørelse om forgåelse innen laget.
Et lag kan på sitt årsmøte velge særskilt domsutvalg på tre medlemmer med to varamenn, som i så fall trer i styrets sted ved behandling av saker om forgåelser. Dersom saken er så alvorlig at lagets styre mener den bør avgjøres av overordnet instans, sendes den til idrettskretsen hvis den er av allmenn art eller til særkretsen (eventuelt til særforbundet om særkrets ikke er opprettet) hvis den er av faglig art.

b) Særkretser Styret i særkretser tar avgjørelse i saker om forgåelser med hjemmel i sitt særforbunds bestemmelser. Saker som ikke kommer inn under disse, sendes idrettskretsen til behandling. Er særkrets kan på sitt årsmøte velge særskilt domsutvalg på tre medlemmer med to varamenn, som i så fall trer i styrets sted ved behandling av saker om forgåelser. Er særkretsens styre i tvil om sin kompetanse, konfererer den med idrettskretsen, som avgjør om saken hører inn under særkretsen (særforbundet) eller idrettskretsen.
c) Særforbund
Styret i særforbundet tar avgjørelse i saker om forgåelser med hjemmel i egne bestemmelser. Et særforbund kan på sitt ting velge særskilt domsutvalg med tre medlemmer med to varamenn, som i så fall trer i styrets sted ved behandling av saker om forgåelser.
Er særforbund i tvil om sin kompetanse, konfererer det Idrettsforbundet som avgjør om saken hører inn under særforbundet, idrettskretsen eller Idrettsforbundet.

d) Idrettskrets. Styret i idrettskretsen tar avgjørelse i saker av allmenn art og som ikke har hjemmel i særforbunds spesielle bestemmelser.

e) Idrettsforbundet
Norges Idrettsforbunds domsutvalg tar avgjørelse i de saker som idrettsstyret tar opp og som det ikke er naturlig å sende lavere instans til behandling.
§ 9Ethvert organisasjonsledd kan gripe inn, enten ved selv å ta opp en sak til anmeldelse og/ eller behandling eller ved å pålegge et lavere organisasjonsledd å ta opp saken. Ethvert organisasjonsledd plikter å behandle de saker om forgåelser som hører inn under det.
Når et organisasjonsledd tar opp en sak etter disse regler medfører det ikke inhabilitet etter § 6, 6. ledd.
Finner Idrettsstyret at en sak er av særlig omfattende eller av stor prinsipiell betydning, kan det på ethvert trinn forlange saken oversendt Norges Idrettsforbunds domsutvalg til behandling, og kan samtidig treffe vedtak om suspensjon etter reglene i § 7. I slike saker har Idrettsstyret også rett til å forlange at en avgjørelse som er fattet av underordnede organisasjonsledd skal sendes Norges Idrettsforbunds domsutvalg til ny behandling og avgjørelse.
Kapittel 3: Overprøving
§ 10Alle interesserte parter kan forlange en avgjørelse overprøvet av en høyere instans. Ytterligere overprøving kan ikke kreves.
Krav om overprøving må fremsettes skriftlig og senes innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen.
Kravet må være grunngitt og sendes i tre eksemplarer gjennom det organisasjonsledd som har truffet avgjørelse i saken. Dette organisasjonsledd skal straks sende kravet som overprøving sammen med sakens dokumenter til den instans som skal foreta overprøvingen.
Overprøving skal foretas så snart som mulig. Den overordnede instans må ikke benytte seg av dokumenter eller bevis som den anmeldte (domfelte) ikke er gjort kjent med.
For øvrig gjelder reglene i § 6 så langt disse passer.
§ 11 Kompetanse ved overprøvingVed overprøving har organisasjonsleddene slik kompetanse:

a) Avgjørelse truffet av et lags styre eller av lagets domsutvalg overprøves av idrettskretsens domsutvalg.
b) Avgjørelse truffet av særkretsstyret eller av særkretsens domsutvalg overprøves av særforbundets domsutvalg.
c) Avgjørelse truffet av særforbundets domsutvalg overprøves av vedkommende særforbunds appellutvalg.
d) Avgjørelse truffet av idrettskretsstyret overprøves av Norges
Idrettsforbunds domsutvalg.
e) Avgjørelse truffet av Norges Idrettsforbunds domsutvalg overprøves av
Norges Idrettsforbunds appellutvalg.
§ 12 Særforbundets appellutvalgHvert forbund velger på sitt ting et appellutvalg på minst tre medlemmer med to varamenn.
Appellutvalget har kompetanse bare i saker som særforbundsstyret eller særforbundets domsutvalg har tatt avgjørelse i som første instans.
§ 13 Norges Idrettsforbunds appellutvalgNorges Idrettsforbunds appellutvalg har fem medlemmer med to varamenn, samtlige valgt av idrettstinget.
Avgjørelse kan fattes ved skriftlig avstemning etter at dokumentene har sirkulert blant medlemmene dersom ikke formannen etter to medlemmer av appellutvalget finner et samlet møte er påkrevet. Appellutvalget har kompetanse bare i saker som Norges Idrettsforbunds domsutvalg har tatt avgjørelse i som første instans.
Kapittel 4: Alminnelige bestemmelser
§ 14En straff trer i kraft så snart vedkommende er gjort kjent med den, og den står ved makt selv om avgjørelsen blir bragt inn til overprøving, med mindre ankeinstans vedtar noe annet.
§ 15 OffentlighetsgjørelseSaker som behandles etter disse bestemmelser skal vanligvis ikke offentliggjøres. I fall saken har vært offentlig omtalt kan den instans som treffer avgjørelse i saken vedta at suspensjon, dom etter frifinnelse skal offentliggjøres og på hvilken måte dette skal skje.
Idrettsstyret kan vedta offentliggjøring av saker hvor dette finnes påkrevet av allmenne hensyn.
§ 16 GjenopptakelseTil fordel for den som er ilagt straff, kan en sak, som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Begjæringen om gjenopptakelse sendes den instans som sist har avgjort saken.
Blir begjæringen om gjenopptakelse avslått, kan denne avgjørelse overprøves, jfr. § 11. Er saken sist behandlet av appellutvalget, særforbundet eller Norges Idrettsforbund, forelegges spørsmålet om gjenopptakelse for dette, og appellutvalgets avgjørelse kan ikke overprøves.
Gjenopptakelsen behandles som ny sak.
§ 17 BenådningDen instans som sist behandles straffesaken, kan etter søknad når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning. Vedtak om benådning kan bare fattes i fulltallig møte, og med 4/5 flertall.
Print Friendly, PDF & Email

Stiftet 1917